MÃ SỐ SDD1-20-275
THIẾT BỊ CẮT SÉT (CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN ) 1 PHA NOVARIS