MÃ SỐ SDD3-20-275
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ NGUỒN ĐIỆN